Tuổi trẻ đoàn TN Khối CCQ tỉnh tự hào tuổi trẻ thời đại HCM
Địa chỉ: Số 01 Hoàng Như, Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng