Cần lắm những tấm lòng sẻ chia
Địa chỉ: Số 01 Hoàng Như, Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng